Online Media

Online Media

Online Media

News ways to engage and communicate to passengers
via mobile connectivity with data analytic for brand
and product development strategy

สื่อสารกับผู้โดยสารสนามบินอย่างทันสมัยด้วยสื่ออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงการใช้ social media
เข้ามาช่วยในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ดียิ่งขึ้น

Scroll to Top